Tungkol Sa Partnerships For Families (PFF)

TUNGKOL SA PARTNERSHIPS FOR FAMILIES (PFF)

Ang (PFF) ay isang programa na pinopondohan ng Department of Children and Family Services (DCFS) na idinisenyo upang palakasin ang mga paraan ng proteksyon para sa mga pamilya at maiwasan ang pang-aabuso sa bata. Ang mga de-boluntaryong serbisyo na binuo ng PFF ay inaalok ng 6 hanggang 12 na buwan sa mga buntis na kababaihan at sa mga pamilyang may anak na 5-taong gulang o mas bata na may panganib sa pang-aabuso. Ang Koreatown Youth and Community Center (KYCC) ay nagbibigay ng PFF para sa komunidad na Asian American/ Pacific kasama ang ibang mga organisasyon upang maibuti ang mga kinalabasan sa antas ng pamilya at pamayanan.

KASAMA SA MGA SERBISYONG BINIBIGAY NG PFF AY, PERO HINDI LIMITADO SA

  • Pangkalahatang Pagpapayo
  • Interbensyon ng Krisis
  • Pamamahala ng Kaso
  • Suporta na Kongkreto
  • Psychotherapy

SINO ANG NAGSISILBI SA PROGRAMANG ITO?

Ang PFF ay nilikha upang maibuti ang kalidad ng buhay para sa mga batang hindi pa pinapanganak hanggang sa edad na 5.

Ang patamaang populasyon ay mga babaeng buntis o mga pamilya na may anak na 5-taong gulang o mas bata na maaaring may isa o mas marami pa na panganib para sa pang-aabuso sa bata:

  • Karahasan sa Tahanan
  • Pang-aabuso sa substansya
  • Mga isyu ugnay sa Kalusugang Pangkaisipan (e.g., postpartum depression/anxiety)
  • Batang edad (e.g., mga tinedyer na magulang)
  • Mga pamilyang nasa panganib na tinukoy sa PFF ng Department of Children and Family Services

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnay sa API PFF Coordinator at (213) 365-7400 Ext. 5507.

CLINICAL SERVICES
3727 West 6th Street, Suite 411
Los Angeles, CA 90020
Tel: (213) 365-7400 Fax: (213) 201-3993

PARTNERS

FacebookTwitter