អត្ថបទ ភាពជាដៃគូរសំរាប់គ្គួសារ Partnership for Families (PFF)

អំពី ភាពជាដៃគូរសំរាប់គ្គួសារ (PFF)

(PFF) គឺជាកមែ ិធី ប្ៃលផ្តល់មូលនិធិទោយគ្កសួងទសវាកមែកុមារ និងគ្គួសារ (DCFS) ប្ៃលបានរចនាទ ើងទៃើមបីពគ្ងឹងកត្តតការពារនានាកនុងគ្គួសារ និងទៃើមបីបង្ការ ការរំទោភបំពានទលើកុមារ។ ទសវាកមែ កិចចការពារទោយស្មសែរគចិត្ត ប្ៃលបានអភិ ឌ្ឍន៍ទ ើង ទោយ PFF បានគ្ត្ូ ផ្តល់ទោយកនុងរយៈទពលពី ៦ ទៅ ១២ សបាតហ៍ ទៅកាន់ស្មសតីប្ៃលមានដផ្ៃទពាោះ និងគ្គួសារទំងឡាយណា ប្ៃលមានកូនោយុ ៥ ឆ្នំ និងោយុទគ្កាមទនោះ ប្ៃលមានការគ្បឈមទៅនិងភាពគ្បថុយគ្បថានមពស់ ដនការទធវើបាបទលើកុមារ។ Koreatown Youth and Community Center (KYCC) ផ្តល់នូ PFF សំរាប់សហគមន៍ោសុីោទមរិកាំង/បា៉ាសុីហវិក រួមជាមួយនិងបណាតអងគការជាដៃគូរៃ៍ដទនានាទទៀត្ ទៃើមបីទធវើទោយគ្បទសើរទ ើងនូ លទធផ្លនានា ទៅត្តមកំរឹត្គ្គួសារ និងសហគមន៍។

ទសវាកមែនានា ប្ៃលផ្តល់ទោយ PFF រួមមាន, ប្ត្មិនគ្ត្ូ បានកំណត្់ចំទពាោះទៅទលើ

 • ការពិទគ្រោះទោបល់ទូទៅ
 • បទអនតរាគមន៍ ិបត្ត
 • ការគ្គប់គ្គងករណី
 • ការជួយ គ្រំគ្ទជាក់ប្សតង
 • ការពាបាលចិត្តសាស្មសត

ទត្ើអនកណាមេោះប្ៃលោចគ្ត្ូ បានបំទរើ ឬជួយ ទៅកនុងកមែ ិធីទនោះ?

PFF បានគ្ត្ូ រចនាទ ើង ទៃើមបីទធវើទោយគ្បទសើរទ ើងនូ គុណភាពជី ិត្ សំរាប់កុមារ ចាប់ត្តំងពីៃំណាក់កាលមុនទពលមានដផ្ៃទពាោះ រហូត្ៃល់ោយុ ៥ ឆ្នំ។

គ្កុមជនទរលទៅ គឺស្មសតីប្ៃលមានដផ្ៃទពាោះ ឬគ្គួសារ ប្ៃលមានកូនមានក់ ឬទគ្ចើនអនក ប្ៃលមានោយុទគ្ចើនជាង ៥ ឆ្នំ ឬត្ិចជាងទនោះ ប្ៃលមានកត្តតគ្បថុយគ្បថាន ឬគ្បឈមទៅនិងការទធវើបាបទលើកុមារមួយ ឬទគ្ចើន ៃូចខាងទគ្កាមទនោះ:

 • អំទពើហឹងាកនុងគ្គួសារ
 • ការរំទោភបំពានទគ្គឿងទ ៀន
 • បញ្ហានានាប្ៃលពាក់ពរនធ ទៅនិងសុមភាពផ្េូ ចិត្ត (ឧទហរណ៍., ការធ្លេក់ទឹកចិត្ត/ការថប់បារមភ ទគ្កាយទពលសំរាលកូន)
 •  ោយុទកែងទពក (ឧទហរណ៍., ឪពុកមាតយណា ប្ៃលមានោយុជាងៃប់ឆ្នំ)
 • គ្គួសារណាប្ៃលមានការគ្បថុយគ្បថានមពស់ ប្ៃលបញ្ជូនទៅកាន់ PFF ទោយគ្កសួងទសវាកមែកុមារ និងគ្គួសារ។
  ទៃើមបីពត្៌មានបប្នថម, សូមទំនាក់ទំនង

CLINICAL SERVICES

Cambodian Association of America-Main Office
2390 Pacific Avenue
Long Beach, CA 90806
(562) 988-1863×244
Prathna Prum
cambodianusa.com

PARTNERS

FacebookTwitter